DTH Solutions

บริการบีบอัดสัญญาณภาพ และเสียง พร้อมทั้งส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม ให้แก่สถานีโทรทัศน์ผู้ได้รับใบอนุญาตต่าง ๆ รองรับทั้งระบบ C-Band และ Ku-Band ตลอด 24 ชั่วโมง

ตลอดจนข้อมูลการจัดลำดับช่องรายการ (OTA) ไปยังผู้รับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ที่รับชมผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมทั่วประเทศไทย

Messege us : NT Satellite